Мир дискретных объектов - физика частиц. Модель частицы (корпускула). От физики Аристотеля до физики Ньютона

ÐÅÔÅÐÀÒ

íà òåìó:

«Ôèçèêà ÷àñòèö - äèñêðåòíûå îáúåêòû. Êîðïóñêóëÿðíàÿ ìîäåëü ÷àñòèöû. Îò Àðèñòîòåëÿ äî Íüþòîíà.»

Ñîäåðæàíèå

  1. Ôèçèêà ÷àñòèö - äèñêðåòíûå îáúåêòû 3
  2. Êîðïóñêóëÿðíàÿ ìîäåëü àòîìà 5
  1. Îò ôèçèêè Àðèñòîòåëÿ äî ôèçèêè Íüþòîíà 7

4. Èäåÿ ïëàíåòàðíîé ìîäåëè àòîìà 12